Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

BÓNG CHUYỀN 12

Giáo viên:
NGUYỄN VĂN QUỐC
Môn học:
BÓNG CHUYỀN

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang tài liệu
00:04
Trang tài liệu
00:09
Trang tài liệu
00:13
Trang tài liệu
00:34
Trang tài liệu
00:16
Trang tài liệu
00:22
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:54
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:25
Trang tài liệu
00:52
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:06
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:55
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
15:05
Trang tài liệu
00:04
Trang tài liệu
00:09
Trang tài liệu
00:13
Trang tài liệu
00:34
Trang tài liệu
00:16
Trang tài liệu
00:22
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:54
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:25
Trang tài liệu
00:52
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:06
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:55
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
15:05