Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

BAI 5_QUYEN BINH DANG

Giáo viên:
LE THI HOI
Môn học:
GDCD

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
00:43
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:26
Trang tài liệu
00:33
Trang tài liệu
00:52
Trang tài liệu
00:34
Trang tài liệu
00:50
Trang tài liệu
00:37
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:49
Trang tài liệu
01:04
Trang tài liệu
01:02
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:38
Trang tài liệu
00:17
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:26
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:29
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:58
Trang tài liệu
00:52
Trang tài liệu
00:48
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:56
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:43
Trang tài liệu
00:20
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
00:43
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:26
Trang tài liệu
00:33
Trang tài liệu
00:52
Trang tài liệu
00:34
Trang tài liệu
00:50
Trang tài liệu
00:37
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:49
Trang tài liệu
01:04
Trang tài liệu
01:02
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:38
Trang tài liệu
00:17
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:26
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:29
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:58
Trang tài liệu
00:52
Trang tài liệu
00:48
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:56
Trang tài liệu
00:32
Trang tài liệu
00:43
Trang tài liệu
00:20
Trang tài liệu
00:39