Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

BÀI 19

Giáo viên:
HUỲNH THỊ VI TA
Môn học:
Sử 12

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang tài liệu
00:23
Trang tài liệu
02:14
Trang tài liệu
00:58
Trang tài liệu
01:31
Trang tài liệu
01:55
Trang tài liệu
01:00
Trang tài liệu
01:08
Trang tài liệu
01:21
Trang tài liệu
01:36
Trang tài liệu
00:33
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
00:20
Trang tài liệu
03:07
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
00:23
Trang tài liệu
02:14
Trang tài liệu
00:58
Trang tài liệu
01:31
Trang tài liệu
01:55
Trang tài liệu
01:00
Trang tài liệu
01:08
Trang tài liệu
01:21
Trang tài liệu
01:36
Trang tài liệu
00:33
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
00:20
Trang tài liệu
03:07
Trang tài liệu
00:12