Thông báo

Đồng ý
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại
Đồng ý

Thông báo

Nhóm câu hỏi:

Tổng số câu:

Số câu đúng:

Số điểm / Tổng điểm:

Tỷ lệ % đúng:

Đỗ roài
Xem lại
Tiếp tục
STT Tên câu hỏi Loại câu Kết quả Xem lại

VIỆT BẮC 12

Giáo viên:
CHÂU THỊ THANH THUỶ
Môn học:
NGỮ VĂN

DÀN BÀI

XEM TRƯỚC

Trang tài liệu
01:20
Trang tài liệu
00:41
Trang tài liệu
00:36
Trang tài liệu
00:19
Trang tài liệu
00:29
Trang tài liệu
00:18
Trang 7
01:56
Trang 8
00:43
Trang 9
00:18
Trang 10
00:10
Trang 11
00:22
Trang 12
01:28
Trang 13
01:29
Trang 14
00:46
Trang 15
00:24
Trang 16
02:10
Trang 17
00:48
Trang 18
00:24
Trang tài liệu
00:36
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:30
Trang tài liệu
01:53
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
00:33
Trang tài liệu
01:01
Trang tài liệu
00:26
Trang tài liệu
00:59
Trang tài liệu
01:17
Trang tài liệu
00:38
Trang tài liệu
00:34
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:16
Trang tài liệu
00:38
Trang tài liệu
00:49
Trang tài liệu
00:35
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
01:34
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
01:14
Trang tài liệu
00:09
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
01:04
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
00:51
Trang tài liệu
00:28
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
01:55
Trang tài liệu
01:32
Trang tài liệu
00:10
Trang tài liệu
00:35
Trang tài liệu
00:57
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:58
Trang tài liệu
00:09
Trang tài liệu
00:40
Trang tài liệu
00:53
Trang tài liệu
01:50
Trang tài liệu
00:11
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
01:20
Trang tài liệu
00:41
Trang tài liệu
00:36
Trang tài liệu
00:19
Trang tài liệu
00:29
Trang tài liệu
00:18
Trang 7
01:56
Trang 8
00:43
Trang 9
00:18
Trang 10
00:10
Trang 11
00:22
Trang 12
01:28
Trang 13
01:29
Trang 14
00:46
Trang 15
00:24
Trang 16
02:10
Trang 17
00:48
Trang 18
00:24
Trang tài liệu
00:36
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
00:30
Trang tài liệu
01:53
Trang tài liệu
00:47
Trang tài liệu
00:33
Trang tài liệu
01:01
Trang tài liệu
00:26
Trang tài liệu
00:59
Trang tài liệu
01:17
Trang tài liệu
00:38
Trang tài liệu
00:34
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
00:16
Trang tài liệu
00:38
Trang tài liệu
00:49
Trang tài liệu
00:35
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
01:34
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
01:14
Trang tài liệu
00:09
Trang tài liệu
00:24
Trang tài liệu
01:04
Trang tài liệu
00:12
Trang tài liệu
00:51
Trang tài liệu
00:28
Trang tài liệu
00:39
Trang tài liệu
01:55
Trang tài liệu
01:32
Trang tài liệu
00:10
Trang tài liệu
00:35
Trang tài liệu
00:57
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:58
Trang tài liệu
00:09
Trang tài liệu
00:40
Trang tài liệu
00:53
Trang tài liệu
01:50
Trang tài liệu
00:11
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:08
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27
Trang tài liệu
00:27